Synpunkter och klagomål

Nyöppnade byrån för synpunkter och

klagomål granskar det felfria samhället

Sedan lagen ändrades 2017 och IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte längre granskar enskilda ärenden om de inte är fatala, det vill säga leder till död eller allvarliga permanenta skador, har det blivit allt svårare för patienter och anhöriga att få upprättelse.

-Det värsta är inte bristerna i vården och omsorgen, utan att det inte finns någon att anmäla till, hävdar de drabbade.

Synpunkter &  klagomål

Hösten 2020 öppnade den alternativa instansen för synpunkter och klagomål i avsikt att återge medborgarna rätten att anmäla fel och brister inom vård och omsorg.

Det är i första hand verksamheterna själva som ska granska om fel har begåtts, men ingen kan tvinga dem och de kan skriva vad som helst till svar, bara de svarar.

-Det är som att be våldtäktsmannen att själv utreda om han har begått något brott, säger Marie Pettersson, verksamhetsansvarig vid Byrån för synpunkter och klagomål. Om inte verksamheterna finner att de har gjort något fel, eller själva tar initiativ till lex Maria eller lex Sara, så står den drabbade helt ensam.

Det står visserligen i lagen att Patientnämnden ska "hjälpa till" att få verksamheterna att svara, men inte heller Patientnämnderna har några tvingande åtgärder att ta till. 

-Patientnämnderna är tandlösa tigrar och IVO har för länge sedan abdikerat sitt granskningsansvar till förmån för övergripande tillsyn, säger Marie Pettersson som är överväldigad över det gensvar den nystartade byrån har fått från allmänheten.

-Vi har konkurrensutsatt IVO och det är på tiden!

Nu är vård- och omsorgsdrabbade är inte längre fullständigt maktlösa gentemot verksamheter och myndigheter som inte vill slösa bort sin tid på vanliga människors klagomål, menar Marie Pettersson och får medhåll av Gustaf Liljekvist, som är en av initiativtagarna till den privata granskningsverksamheten.

I grunden är problemet samma gamla systemfel som genomsyrar hela den svenska samhällsapparaten, menar Gustaf Liljekvist,

-Om ingen kan göra fel, därför att ingen granskar felen, blir alla - verksamheter och tillsynsmyndigheter - felfria.

Istället blir det politikerna, som i lag saknar befogenheter att lägga sig i hur tjänstemän utför sina uppgifter, som får det officiella ansvaret för någonting som de vare sig visste om eller kunde förhindra.

Det är effektivt, för på så sätt är det aldrig någon som behöver ta ansvar för de fel och brister som uppstår i ett felfritt och ansvarlöst system. Och ingen behöver någonsin utsättas för obehaget att känna sig granskad.

Synpunkter & klagomål

Den offentliga tillsynsmyndigheten IVO, inspektionen för vård och omsorg, granskar i allmänhet inte enskilda ärenden om det inte gäller allvarliga skador eller dödsfall. Istället är det vård- eller omsorgsgivarna själva, verksamheterna, som ska ta emot och svara på synpunkter och klagomål. Om man inte själv vill ta kontakt med vårdgivaren kan man i de flesta fall be Patientnämnden om hjälp. Patientnämnden kan dock inte tvinga någon att svara utan bara skicka brev och påminnelser.

Får man inget svar eller om svaret inte är tillfredsställande kan man från och med hösten 2020 vända sig till    

synpunkterochklagomal@gmail.com

Synpunkter


Skillnaden mellan synpunkter och klagomål är att en synpunkt kan bemötas med ett "tack för informationen", medan ett klagomål måste besvaras.

Många verksamheter väljer att kalla även klagomål för synpunkter, vilket är ett behändigt sätt att slippa vidare kommunikation med den klagande.

Klagomål


Den som klagar på en verksamhet bör vara uppmärksam på hur klagomålet tas emot.

Tackar verksamhetsansvarig för synpunkterna kan det innebära att klagomålet inte behandlas och att den klagande inte får något svar.

Var därför alltid tydlig med att det är ett klagomål som framförs.

Anmälan


Vem som helst kan vända sig till Synpunkter och klagomål, antingen om man själv är drabbad eller på annat sätt har kännedom om fel och brister i vård och omsorg.


Allt som inkommer till SPK. behandlas med sekretess, men kan efter avidentifiering komma att publiceras.

Kontakt


SPK granskar allt och alla. Man kan välja att vara anonym eller anmäla med namn och kontakuppgifter.

Skicka e-post eller ring


   0733-800830


Marie Pettersson

Verksamhetsansvarig


När vården eller omsorgen gör en lex Maria eller lex Sara, så handlar det aldrig om att ställa den ansvarige till svars. Istället är syftet att beklaga det som har gått fel, urskulda den skyldige, hävda att det berodde på dåliga rutiner, berätta att rutinerna har ändrats och försäkra att det aldrig kommer att gå fel igen.

Avsikten med lex Maria och lex Sara är att anställda inom vården och omsorgen ska lära av andras misstag, inte av sina egna.

Att som patient eller anhörig försöka få vården och omsorgen att anmäla en lex Maria eller lex Sara är omöjligt, eftersom vården och omsorgen aldrig gör någon anmälan om man inte själv tycker att man har gjort fel.


Som patient eller anhörig har man själv få möjligheter att anmäla. Man har alltid rätt att tala med verksamhetschefen, men det leder inte till någonting annat än att man själv eller ens närstående riskerar att råka ännu värre ut. Om man som närstående har samtycke och fullmakter kan man skriva till Patientnämnden och lämna synpunkter på felaktigheter i vården och omsorgen.

Patientnämnden kan då erbjuda sig att skicka de frågor man har till verksamhetschefen. Verksamhetschefen skriver tillbaka och beklagar att upplevelsen av vården eller omsorgen inte är den förväntade, varefter Patientnämndens politiker får en sammanfattning av ärendet som därefter bakas in i den allmänna statistiken på Patientnämndens hemsida.

Patientnämnden gör ingen egen granskning och har inga befogenheter att kritisera eller ställa verksamheterna till svars.


Sedan lagen ändrades 2017 hänvisar IVO nuförtiden alla synpunkter och klagomål till verksamheten eller Patientnämnderna. För att IVO ska ta upp ett klagomål eller granska ett ärende krävs att någonting har gått mycket fel, som att någon har skadats för livet eller avlidit. Inte heller IVO har befogenheter att ställa till svars eller bestraffa.


Synpunkter & klagomål bildades av enskilda patienter och anhöriga som ett inofficiellt alternativ till de offentliga tillsynsmyndigheter som inte längre granskar enskilda ärenden.